Karty podstawowe

Informacje prawne

Contenu: 

INFORMACJE PRAWNE ELANCYL.COM

Edytor

LABORATOIRES ELANCYL
Spółka akcyjna z kapitałem 38.250 €
Główna siedziba: 45, place Abel-Gance – 92100 BOULOGNE – France
Telefon: 33 (0)5 63 58 88 00
RCS NATERRE 403 271 075
TVA Intracommunautaire: FR 40 403 271 075

Marka ELANCYL®
zwana dalej ELANCYL

Dyrektor publikacji

Bertrand DUPOURQUE, Dyrektor marki

Webmaster

Contact.ELANCYL@pierre-fabre.com

Hosting

OCCTERA – Bat D – 99, Route d’Espagne – 31100 TOULOUSE

Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Strony) określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej ELANCYL (zwanej dalej Stroną), które użytkownik akceptuje automatycznie, wchodząc na stronę.

W wypadku braku akceptacji warunków, prosimy o opuszczenie strony.

ELANCYL zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej strony, oferowanych usług (zwanych dalej Usługami) i/lub Regulaminu Strony. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie http://www. ELANCYL.com. Jeśli użytkownik nie zaprzestanie korzystania ze Strony oraz Usług dostępnych na Stronie, przyjmuje się, że w pełni akceptuje on wprowadzone zmiany, jak również zmieniony Regulamin Strony.

Warunki użytkowania
Niniejsza strona podlega prawu francuskiemu.

Strona ELANCYL dostępna pod adresem http://www.ELANCYL.com jest udostępniana pod pewnymi warunkami, które użytkownik zobowiązany jest znać i szanować. Warunki korzystania ze strony są określone w niniejszym dokumencie.

Użytkowanie i przeglądanie strony jest przeznaczone do celów prywatnych, a nie handlowych. Ogólnie rzecz ujmując, użytkownik nie może korzystać ze strony w sposób inny niż pierwotnie przewidziany, jak również wykorzystywać jej całość lub fragmenty do celów nielegalnych (zwłaszcza łamiących prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych) lub niezgodnych z Regulaminem Strony.

Przedmiot strony

Strona ma na celu dostarczanie informacji o marce ELANCYL® i jej produktach. Strona nie stanowi oferty kontraktowej. Strona rozpowszechnia informacje niekontraktowe o marce ELANCYL, mając na celu opis produktów, a nie stanowiąc ofertę bezpośredniej sprzedaży produktu lub Usługi (poza wypadkami, gdzie określono inaczej). Ponieważ aktualizacja Strony jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich czynności, może się zdarzyć, że niektóre nowe informacje lub komunikaty w momencie pojawienia się na stronie nie są już aktualne. ELANCYL nie może zapewnić ani nie dokłada wszelkich starań, by zagwarantować, doskonałą aktualizację wszystkich materiałów pojawiających się na Stronie.

Zakładanie konta

Żeby przeglądać Stronę, nie jest konieczne zakładanie konta. Użytkownik może jednak założyć osobiste konto, korzystając z zakładki My ELANCYL. Konto i wszystkie Usługi z nim związane przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które wypełniły wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego. Zasady działania i warunki założenia osobistego konta znajdują się w Informacjach prawnych w zakładce My ELANCYL.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do korzystania ze strony pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z Regulaminem Strony.

Polecenie Strony

Użytkownik może polecić Stronę swoim znajomym.

Zaproszenia zostaną wysłane na adresy e-mail podane przez użytkownika polecającego Stronę. Osoby otrzymujące zaproszenie zobaczą przez kogo zostało ono wysłane.

Dodawanie opinii i zdjęć

Strona pozwala zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom, na ich odpowiedzialność, publikować opinie i/lub dodawać zdjęcia.
ELANCYL nie odpowiada za utratę opinii i zdjęć ani nie gwarantuje, że zostaną one opublikowane.

Wszystkie opinie i zdjęcia do nich dołączone są dostępne dla wszystkich użytkowników. Zdjęcia zamieszczone na osobistym profilu są natomiast widoczne jedynie dla posiadacza profilu.

Korzystanie z porad umieszczonych na Stronie

Aplikacje komputerowe w formie artykułów, przewodników czy pytań i odpowiedzi są umieszczone na Stronie, aby umożliwić użytkownikom uzyskanie porad dotyczących pielęgnacji. Aplikacje nie stanowią porad natury medycznej.

Udostępnianie informacji nie wiąże się z przekazaniem jakichkolwiek praw własności dotycząch Aplikacji. Użytkowicy mogą korzystać z Aplikacji jedynie w zakresie użytku osobistego. Z tego powodu zabronione jest kopiowanie lub powielanie całości lub części Aplikacji, niezależnie od użytych środków, tłumaczenie Aplkacji na jakiekolwiek języki oraz adaptacja Aplikacji.

ELANCYL nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub szkody powstałe na skutek defektów w Aplikacjach lub ich podrobionych wersji.

Ponadto, ELANCYL nie gwarantuje efektów, lecz jedynie środki służące do realizacji udzielonych porad.

ELANCYL nie daje żadnej gwarancji (wyrażonej eksplicytnie lub implicytnie) i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad i produktów polecanych na Stronie. Porady mają charakter czysto informacyjny i powinny zostać potwierdzone przez specjalistów. Użytkownicy zdają sobie sprawę i akceptują fakt, że korzystanie z informacji odbywa się na ich pełną odpowiedzialność, pod ich kierunkiem i kontrolą.

Co za tym idzie, przeglądanie Strony ELANCYL nie zwalnia użytkowników od zasięgnięcia spersonalizowanej porady lekarza (mp. lekarza ogólnego lub pediatry) – jedynego specjalisty zdolnego wydać opinię dopasowaną do indywidualnej sytuacji pacjenta.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i/lub rozwiania wątpliwości, prosimy o kontakt na adres: Contact.ELANCYL@pierre-fabre.com

Ochrona własności intelektualnej

Cała zawartość Strony, jak również każdy jej element z osobna (wszystkie wymienione nazwy produktów, logo, znaki, budowa Strony, teksty, zdjęcia, obrazki, ilustracje...) są wyłączną własnością firmy ELANCYL lub jej przedstawicieli i podlegają francuskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu, szerzej rozumianemu jako prawo własności intelektualnej.

Zwracamy uwagę użytkowników na fakt, że zdjęcia i poszczególne podpisy również mogą podlegać prawu własności intelektualnej.

Wszystkie prawa dotyczące powielania, odtwarzania i komunikacji publicznej są zastrzeżone, w tym odtwarzanie wizualne, fotograficzne, ikonograficzne i inne.

Powielanie całości lub części Strony za pomocą jakichkolwiek urządzeń elektronicznych jest prawnie zabronione, chyba że użytkownik uzyskał zgodę dyrektora publikacji.

Wszystkie znaki i logo używane na Stronie są zastrzeżone, a ich powielanie jest fałszerstwem.

Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone. Zgodnie z artykułem L.122-4 prawa własności intelektualnej, wszelkie odtwarzanie lub powielanie części lub całości Strony, niezależnie od wykorzystanych w tym celu środków, jest zabronione i stanowi fałszerstwo oraz podlega karze zgodnie z artykułem L. 335-2 i następnymi prawa własności intelektualnej.

Dane osobowe

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

ELANCYL informuje, że dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony są przeznaczone do użytku jedynie przez firmę ELANCYL lub inną jednostkę należącą do grupy PIERRE FABRE, która jest upoważniona do ich przetwarzania i przechowywania.

ELANCYL zwraca uwagę na fakt, że Strona wraz z bazą danych zawierająca dane osobowe została zarejestrowana w CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

ELANCYL przypomina również, że zgodnie z prawem dotyczącym informatyki i wolności z dnia 6 stycznia 1978, użytkownikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany, sprostowania i usuwania dotyczących ich danych.

Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, wysyłając prośbę na następujący adres:

Listownie:
Service informations/conseils ELANCYL
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Elektronicznie: Contact.ELANCYL@pierre-fabre.com

Zmiana, sprostowanie, usunięcie, aktualizacja danych i inne nastąpi najpóźniej w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od dnia otrzymania prośby.

Informacje przekazywane za pośrednictwem Strony pozwalają na udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w zakładce Pytania i odpowiedzi.

Informacje uzyskane od użytkowników posiadających konto na Stronie służą również do przesyłania ofert handlowych i promocyjnych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Za uprzednią zgodą użytkownika, ELANCYL może więc przesyłać oferty bezpośrednio lub przez newsletter za pomocą adresu mailowego.

Użytkownik, który zapisał się do Usługi przesyłania informacji drogą mailową (newsletter), może zrezygnować z otrzymywania wiadomości, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w tym regulaminie oraz na końcu każdej otrzymanej wiadomości.

ELANCYL może przekazywać dane swoim partnerom handlowym, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, zazaczając odpowiednią opcję w Ustawieniach swojego indywidualnego konta.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Publikując na Stronie pytania, informacje, opinie, komentarze i wiadomości, by udostępnić je osobom trzecim, użytkownik jednocześnie udziela firmie ELANCYL niewyłącznego i nieodpłatnego prawa do ich wykorzystywania i rozpowszechniania na cały czas obowiązywania praw autorskich. Prawo do użytkowania pozwala na odtwarzanie, publikację, rozpowszechnianie, poprawianie, zmienianie i/lub tłumaczenie opinii, pytań i informacji na Stronie oraz na wszelkich innych stronach internetowych należących do grupy PIERRE FABRE, z zastrzeżeniem, że ani imię i nazwisko, ani adres e-mail, ani żadne zdjęcia opublikowane na indywidualnym koncie użytkownika nie będą rozpowszechniane.

Zezwolenie na użytkowanie jest udzielane nieodpłatnie, a użytkownik nie może domagać się wynagrodzenia lub odszkodowania za użytkowanie i wykorzystywanie tekstów, o których mowa powyżej.

UJAWNIANIE INFORMACJI

ELANCYL zobowiązuje się użyć wszelkich dostępnych środków w celu ochrony poufności danych osobowych.

Strona może jednak ujawnić informacje osobowe, jeśli są one konieczne do identyfikacji i ścigania osób mogących stanowić (umyślne lub nieumyślne) zagrożenie lub szkodę dla praw lub własności Strony, innych użytkowników Strony lub jakichkolwiek innych osób.

ELANCYL nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

  • użytkownik wyraził wcześniej zgodę na udzielanie tych informacji (na przykład w wypadku specjalnej promocji);
  • ELANCYL musi udzielić informacji dystrybutorom, operatorom, a w szczególności dostawcom, w celu dostarczenia zamówionych Usług;
  • Po otrzymaniu wniosku organu sądowego lub każdego organu administracyjnego uprawnionego przez ustawę, żądającego ujawnienia takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobowiązanie

ELANCYL zobowiązuje się do zapewnienia, że Strona jest zgodna z obowiązującym prawem francuskim.

ELANCYL w szczególności zobowiązuje się nie rozpowszechniać danych naruszających prawa osób trzecich, treści brutalnych, pornograficznych lub oszczerczych, a także nie rozpowszechniać treści sprzecznych z prawem, zwłaszcza treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pedofilskim lub w inny sposób naruszających godność ludzką.

ELANCYL nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji zawartych na Stronie.

Teksty rozpowszechniane na Stronie w wersji elektronicznej są czytane i poprawiane wiele razy; mogą jednak zawierać błędy. W wypadku zauważenia błędów lub nieścisłości, prosimy o kontakt na adres:Contact.ELANCYL@pierre-fabre.com, co umożliwi nam dokonanie poprawek. Pomiędzy momentem wyświetlenia a zauważeniem błędu, teksty mogą jednak podlegać aktualizacjom. Nie możemy więc zagwarantować, że informacje są dokładne, kompletne i aktualne.

Odpowiedzialność

Mimo podjęcia wszelkich kroków koniecznych, by zagwarantować wiarygodność informacji i Usług dostępnych za pośrednictwem Strony, firma ELANCYL nie ponosi odpowiedzalności za błędy, niekompletne informacje, wirusy czy efekty nieprawidłowego korzystania ze Strony. ELANCYL robi wszystko by zapewnić pewne i bezpieczne użytkowanie oraz dostęp do wszelkich Usług oferowanych na Stronie. ELANCYL zobowiązany jest jednak tylko obowiązkiem środków.

ELANCYL, jego kierownictwo i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności

za żadne szkody powstałe w wyniku dostępu lub użytkowania niniejszej Strony:
– szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze Strony i wykorzystywania informacji na niej zawartych.
– szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania ze Strony, a w szczególności szkody eksploatacyjne, finansowe lub handlowe, jak również utrata oprogramowania i danych w dowolnym systemie informacyjnym, nawet jeśli ELANCYL został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ogólniej rzecz biorąc, ELANCYL nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących całości lub części Strony.

Osoby odwiedzające Stronę zobowiązują się nie wprowadzać, celowo lub przypadkowo, na Stronę żadnych wirusów lub plików mogących zakłócić funkcjonowanie Strony; w wypadku wprowadzenia na Stronę podobnych elementów cała odpowiedzialność leży po stronie użytkownika.

W duchu szacunku dla wszystkich, ELANCYL może prowadzić postępowanie sądowe przeciw użytkownikom nie szanującym regulaminu.

Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że zna charakter i ograniczenia internetu, w tym zdaje sobie sprawę, że przekazywanie danych i informacji w internecie ma miejsce w zależności od warunków technicznych, a ich obieg odbywa się za pośrednictwem różnorodnych sieci o różnych charakterystykach i możliwościach technicznych, do których dostęp może być w pewnych okresach zakłócony lub uniemożliwiony.

Operator Strony stara się, by była ona dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale nie może dać na to żadnej gwarancji. Dostęp do Strony może więc być zakłócony lub przerwany, w szczególności z powodu aktualizacji i prac serwisowych. ELANCYL zastrzega sobie również prawo do zmiany, zawieszenia lub nawet przerwania funkcjonowania całości lub części Strony, w tym odnośników do innych stron, w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania użytkowników. ELANCYL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Strony i ich możliwe konsenwencje dla użytkowników oraz osób trzecich.

ELANCYL w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenia z nimi związane. Wszelkie informacje i porady znajdujące się na Stronie nie mogą być traktowane jako jakakolwiek gwarancja.

Odnośniki hipertekstowe mogą prowadzić do zewnętrznych stron internetowych, prowadzonych przez osoby trzecie. ELANCYL nie ma nad tymi stronami żadnej kontroli i nie może zagwarantować poprawności informacji na nich dostępnych, nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności za ich treści. Przechodzenie na inne strony internetowe odbywa się zawsze wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

Polityka cookies

W celu utworzenia statystyk (np. oceny, jak często odwiedzana jest Strona), poprawy funkcjonalności Strony (np. rozwinięcie lub optymalizacja działania strony dla danego typu przeglądarki lub monitora), jak również ze względów bezpieczeństwa (np. określenie pochodzenia spamu), ELANCYL może zbierać dane za pośrednictwem zmiennych środowiskowych dzięki użyciu plików cookies.

Cookies to pliki danych wysłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera internetowego i przechowywane na dysku twardym komputera. Na dysk twardy komputera w sposób anonimowy może być przesłane jeden lub więcej plików cookies (zapisujących strony internetowe odwiedzane przez użytkownika, datę, godzinę odwiedzin etc.)

Pliki te nie zapisują informacji o charakterze osobistym i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Cookies nie pozwalają nam na rozpoznawanie użytkowników, lecz na zbieranie informacji podczas ich pobytu na Stronie. Najprościej mówiąc, pozwalają one Stronie zbierać informacje na temat części, które najbardziej interesują użytkowników, a co za tym idzie, przekazywać im informacje najbardziej dobrane do ich zainteresowań.

Obecność plików cookies można łatwo sprawdzić.

Oczywiście, można także usunąć je ze swojego komputera. By to zrobić, można wyłączyć opcję zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Bezpieczeństwo

Ponieważ internet jest siecią otwartą, ELANCYL nie może zagwarantować, że dane nie dostaną się w ręce osób trzecich. ELANCYL nie kontroluje ryzyka związanego z Internetem i zwraca uwagę użytkowników na istnienie potencjalnego zagrożenia w zakresie utraty danych lub uszkodzenia poufności informacji przesyłanych przez za pośrednictwem sieci.

Odnośniki

ELANCYL może umieszczać na Stronie odnośniki do innych stron należących lub nienależących do grupy PIERRE FABRE. Strony te są niezależnie od Strony ELANCYL.

ELANCYL nie publikuje ani nie kontroluje źródeł i zawartości tych stron, jak również umieszczonych na nich odnośników do innych stron.

Umieszczanie odnośników do innych stron w żadnym razie nie stanowi ich poparcia lub zatwierdzenia ich zawartości.

ELANCYL nie ponosi więc odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookies i inne elementy tych stron, jak również za faktyczne lub domniemane szkody i straty powstałe na skutek użytkowania informacji, usług lub danych zawartych na tych stronach.

Tworzenie odnośników hipertekstowych prowadzących na Stronę może nastąpić jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ELANCYL. Wszelkie prośby w tym zakresie należy kierować na adres: Contact.ELANCYL@pierre-fabre.com . Wszelkie wykorzystanie bez uprzedniej zgody stanowi fałszerstwo usankcjonowane w kategoriach odpowiedzialności cywilnej i/lub odpowiedzialności karnej.

Forum opinii

Strona oddaje do dyspozycji użytkowników forum opinii, za którego pośrednictwem możliwe jest nawiązanie kontaktu lub przesłanie pytań na adres: :

Service informations/conseils ELANCYL
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Wszelkie treści opublikowane w tym miejscu stanowią odzwierciedlenie opinii ich autorów. Ponieważ ELANCYL jest jednak odpowiedzialny za treści publikowane na Stronie, wiadomości, które sąobraźliwe, niezgodne z prawem lub niezgodne z niniejszym Regulaminem Strony mogą zostać usunięte lub pozostać bez odpowiedzi.

Użytkownicy zobowiązują się tym samym do nieprzekazywania treści:
– o ukrytym charakterze reklamowym i/lub mylących lub błędnych, mogących stanowić naruszenie praw literackich, artystycznych, znaków towarowych i przemysłowych lub innych praw osób trzecich, takich jak prawa graficzne i prawo do poszanowania życia prywatnego;
– obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, rasistowskich, ksenofobicznych, rewizjonistycznych lub szkodliwych dla honoru i dobrego imienia innych osób; podżegających do dyskryminacji, nienawiści do osoby lub grupy osób z powodu ich pochodzenia, ich członkostwa lub nieprzynależności do grupy etnicznej, narodu, rasy czy religii;
– będących groźbą dla osoby lub grupy osób;
– oszczerczych, stanowiących podważenie porządku publicznego, podlegających postępowaniu cywilnemu lub karnemu;
– o charakterze niekonstytucyjnym, ekstremistycznym lub pochodzących od grup, których funkcjonowanie jest zakazane przez prawo ;
– podżegających do przestępstwa, zbrodni, samobójstwa i aktów terroryzmu, lub wyrażających obronę zbrodni, aktów terroryzmu, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości;
– o charakterze pornograficznym, nieprzyzwoitym lub uderzającym w ludzką godność; zezwalających stronom trzecim nabyć, bezpośrednio lub pośrednio, pirackie oprogramowanie, numery seryjne oprogramowania, oprogramowanie służące do aktów piractwa i włamania do systemów komputerowych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie oprogramowanie i inne narzędzia mogące służyć do naruszenia praw i bezpieczeństwa innych osób i mienia;
– zawierających wirusy lub inne aplikacje, mogące zaburzyć lub uszkodzić działanie oprogramowania, sprzętu informatycznego lub komputerów, z których korzysta Strona oraz jej użytkownicy;
– stanowiących tzw. łańcuszki.

Użytkownik zobowiązuje się do szanowania wizerunku i reputacji Strony i w żaden sposób nie będzie działał na jej niekorzyść.

W wypadku nieprzestrzegania obowiązujących praw, dobrych obyczajów, niniejszego regulaminu, jak również w innych przypadkach, Strona zastrzega sobie prawo do zlikwidowania forum opinii na czas określony lub ostatecznie oraz do usunięcia informacji i wszelkich odnośników do tych informacji.

Strona zastrzega sobie dyskrecjonalne prawo do publikowania lub niepublikowania opinii lub stron internetowych zamieszczonych na forum opinii, ich modyfikacji, adaptacji i tłumaczenia na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku, do ich przechowywania w sieci lub usunięcia w dowolnej chwili, bez konieczności informowania użytkowników.

Pozostałe przepisy

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Strony straci ważność lub gdyby zawierały one luki, postanowienie to zostanie zastąpione przepisem najbliższym z punktu widzenia interpretacji prawnej.

W wypadku gdy użytkownik nie jest zadowolony z całości lub części tej Strony lub nie zgadza się z niniejszym Regulaminem Strony, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania ze Strony.

Korzystanie ze Strony lub jej ogólne użytkowanie wiąże się z koniecznością zapoznania się z niniejszym Regulaminem Strony i całkowitą jego akceptacją.

Niniejszy Regulamin Strony jest sporządzone i interpretowany w oparciu o przepisy prawa francuskiego.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu Strony, jak również pytań lub uwag na temat działania Strony prosimy o kontakt na adres: Contact.ELANCYL@pierre-fabre.com

Obowiązujące prawo i właściwe sądy

Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. W przypadku braku rozstrzygnięcia, wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów mają sądy w Nanterre.

Specjalista w pielęgnacji wyszczuplającej
Od 1971